ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE I

TEMATYKA :

  1. Jesteśmy bezpieczni na drodze.
  2. Idzie jesień przez park i przez las.

Dziecko :

- zgodnie bawi się z kolegami

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie przedszkolnym,

- zapamiętuje imiona kolegów z grupy,

- dba o porządek w Sali, odkłada zabawki na miejsce po skończonej zabawie,

- podejmuje próby samodzielnego ubierania się i rozbierania,

- samodzielnie korzysta z toalety, zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne i inne,

- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym,

- poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku i ulicy,

- wie, jak wygląda sygnalizator świetlny, poprawnie reaguje na kolory w sygnalizacji,

 - poznaje wybrane znaki drogowe i rozpoznaje je w okolicy przedszkola,

- nazywa podstawowe figury geometryczne :koło, kwadrat, trójkąt,

- posługuje się wyrażeniami :na, pod, obok, za,

- interesuje się środowiskiem przyrodniczym,

- poznaje środowisko przyrodnicze –las i jego mieszkańcy,

- wie, że nie wszystkie grzyby są jadalne,

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie  jesienią,

- poznaje drzewa znajdujące się w najbliższym środowisku :klon, dąb, kasztanowiec, rozpoznaje je po liściach i owocach,

- poznaje środowisko żubra, poznaje pojęcie Park Narodowy,

- tworzy kompozycje z tworzywa przyrodniczego,

- lepi z plasteliny, masy solnej

- wypowiada sie na bliskie mu tematy,

- układa prosty rytm według podanego schematu,

- układa obrazek z części,

- chętnie podejmuje działania plastyczno-konstrukcyjne,

- ćwiczy sprawność manualną,

- chętnie uczestniczy w uroczystości grupowej,

- śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości, chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach,