GLOTTODYDAKTYKA

 

Już od ponad 30 lat w naszej placówce realizowany jest program prof. Bronisława Rocławskiego – Nauka czytania i pisania. Mimo upływu lat metoda proponowana przez autora /zwana też glottodydaktyką ojczystojęzyczną/ nadal stanowi niekonwencjonalne podejście do sposobu przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania, sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i płynnego pisania, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.


Zadania z zakresu przygotowania dzieci do pisania i czytania są traktowanie, jako zadania służące ogólnemu kształceniu umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu. Celem ich realizacji jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno – ruchowego, których funkcjonowanie decyduje o powodzeniu dziecka w nauce czytania i pisania. Opanowanie umiejętności decydujących o gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania związane jest z wydłużeniem czasu przygotowawczego, jednocześnie zostaje skrócony w miarę możliwości do minimum czas opanowywania względnie płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem. Program kładzie duży nacisk na indywidualizację w podejściu do dziecka. Dzięki temu dziecko ma możliwość realizacji we własnym rytmie przygotowania do nauki pisania i czytania. Ta właśnie cecha wyróżnia ten program od innych, a nasi absolwenci nie mają problemów w kolejnych etapach nauczania. Nauczyciele naszego przedszkola posiadają uprawnienia do nauczanie dzieci systemem glottodydaktyki prof. Rocławskiego. Prowadzą również zajęcia dla słuchaczy Podyplomowego Studium Logopedycznego.